Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Aktualności

Aktualne informacje. Istotne dla każdego przedstawiciela handlowego, medycznego i farmaceutycznego.

Według danych szacunkowych w końcu 2018 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie o ok. 2% wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,7% w 2017 r.).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wzrosło w skali roku – ukształtowało się na poziomie 6229,6 tys. osób i było o 3,5% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,5% w 2017 r.) Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, transporcie i gospodarce magazynowej oraz budownictwie. Wzrost notowano ponadto w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, handel; naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe, administrowanie i działalność wspierająca oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja. Spadek obserwowano w obsłudze rynku nieruchomości oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Mniejszy niż w 2017 r. był napływ do ewidencji bezrobotnych, na koniec grudnia 2018 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 968,9 tys. bezrobotnych, tj. więcej o 18,4 tys. niż w listopadzie 2018 r., ale mniej o 112,8 tys. niż w grudniu 2017 r. Równocześnie mniej osób wykreślono z rejestru.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2018 r. była niższa niż przed rokiem. Wyniosła 5,8%, tj. była o 0,1 p.proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 0,8 p.proc. niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,1% w wielkopolskim do 10,4% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła w większości województw, z wyjątkiem małopolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego, gdzie nie uległa zmianie. W porównaniu z grudniem 2017 r. stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w tym w największym stopniu w warmińsko-mazurskim, a w najmniejszym – w dolnośląskim, pomorskim oraz świętokrzyskim.

Wśród bezrobotnych ogółem, w porównaniu z końcem grudnia 2017 r., zmniejszył się udział następujących kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
• długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych ponad rok),
• osób powyżej 50 roku życia,
• osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
• osób w wieku poniżej 30 roku życia.

Zwiększył się natomiast odsetek osób bezrobotnych:
• posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia,
• niepełnosprawnych.

W 2018 r. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1662,1 tys. osób, tj. była o 13,2% niższa niż w 2017 r. Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem zwiększył się w porównaniu z 2017 r.

Znacznie zmniejszył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych, a w mniejszym stopniu – osób dotychczas niepracujących, absolwentów oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Do urzędów pracy w 2018 r. zgłoszono 1548,9 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 8,6% mniej niż w 2017 r. Oferty z sektora publicznego stanowiły 9,0% wszystkich ofert (wobec 9,8% w 2017 r.). W końcu grudnia 2018 r. oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 29,9% ogółu ofert (wobec 30,7% w grudniu 2017 r.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 4852,29 zł i było o 7,1% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,9% w 2017 r.). Wzrost płac wystąpił we wszystkich sekcjach, w tym najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 10,6% oraz w budownictwie  – o 8,1%. Szybciej niż przeciętnie wzrosły również płace w zakwaterowaniu i gastronomii, przetwórstwie przemysłowym oraz administrowaniu i działalności wspierającej oraz
w handlu; naprawie pojazdów samochodowych.

W 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w mniejszym stopniu niż przed rokiem. W IV kwartale wzrost cen był najwolniejszy od początku roku.

Więcej na ten temat TUTAJ

Źródło: GUS