Menu

Grupa NDG

Lider w branży outsourcingu

Zadzwoń

89 615 33 40

Blog

Przydatne informacje dla obecnych i przyszłych przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych i handlowych.

Jeśli pracodawca chce legalnie wykorzystać wizerunek pracownika potrzebna jest jego zgoda ponieważ Kodeks pracy nie daje pracodawcy prawa do korzystania z wizerunku pracownika.

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych ściśle określonych w ustawie. Znowelizowany artykuł 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu pracy wskazuje jakie to dane osobowe. Są one niezbędne w związku z rekrutacją oraz po zawarciu umowy.


Dane osobowe kandydata do pracy do 25 maja
Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
Dane osobowe kandydata do pracy po 25 maja
Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych:
 – imię (imiona) i nazwisko, – imię (imiona) i nazwisko,
– imiona rodziców, –  adres korespondencji,
– data urodzenia, – adres poczty elektronicznej albo numer telefonu,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), – wykształcenie,
– wykształcenie, – przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Obecnie w związku ze zmianami i unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu do korespondencji i adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu po nawiązaniu stosunku pracy jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik także wyrazi na to zgodę.


Dane osobowe pracowników do 25 maja 2018 r.
Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych wskazanych wyżej:
Dane osobowe pracowników po 25 maja 2018 r.
Pracodawca żąda od pracownika podania danych osobowych:
                                       – – adres zamieszkania
– numer PESEL pracownika nadanego przed Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności – numer PESEL (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszport)
– innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. – inne dane osobowe, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, np. do skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wizerunek pracownika można traktować również jako dane osobowe dlatego powinien być odpowiednio chroniony.

W kodeksie pracy wśród wymienionych informacji o pracowniku nie ma wizerunku pracownika, co oznacza, że jeśli pracodawca chce legalnie umieścić zdjęcie pracownika na stronie internetowej, na identyfikatorach czy w mediach społecznościowych, to musi pozyskać na to jego zgodę.

– Zgoda ta […] nie może wynikać ze zwierzchnictwa pracodawcy nad swoim pracownikiem. Musi on wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób dobrowolny, jednoznaczny i czytelny. Powinien również określić, jak i w jakich kanałach dystrybucji ten wizerunek może być przez pracodawcę rozpowszechniany – mówi Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej z kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro.

Wykorzystując wizerunek pracownika, pracodawca musi postępować:

  • zgodnie z prawem (zgoda pracownika)
  • adekwatnie – nie może ośmieszać, poniżać lub obrażać pracownika
  • celowo – wykorzystywane do reklamy firmy bądź w celach informacyjnych

Pracodawca musi pamiętać także o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika może być odwołana w każdym czasie. Pracownik ma prawo nie zgodzić się na wykorzystanie swojego wizerunku jeśli stwierdzi, że został pokazany w niekorzystnym dla niego świetle. Aby ustrzec się przed sytuacjami, w których pracownik bezpodstawnie odwołuje zgodę pracodawca powinien w umowie zastosować adekwatne kary np. zwrot kosztów sesji fotograficznej, projektów graficznych czy materiałów drukowanych.

Jak taka zgoda powinna wyglądać?

Zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika powinna być złożona na piśmie, aby dysponować tego typu dokumentacją w skrajnych sytuacjach. Zgoda powinna być czytelna i zrozumiała dla pracownika, tak aby był on w pełni świadomy co podpisuje. Zgoda powinna zawierać:

  • datę i miejsce udzielenia,
  • cel i zakres wykorzystania wizerunku,
  • czas, na jaki została udzielona,
  • podpis pracownika.

Wzór zgody dostępny TUTAJ

Źródła: infoWire.pl, Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro, www.giodo.gov.pl, www.poradnikprzedsiębiorcy.pl